Статьи‎ > ‎

Благодійна діяльність як вид господарської діяльності.

Благодійна діяльність — це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також виплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара. Основні положення щодо здійснення благодійної діяльності на території України закріплено Законом № 5073.

Благодійником у розумінні п. 5 ст. 1 цього Закону є дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності.

Цілями благодійної діяльності згідно з частиною першою ст. 3 Закону № 5073 є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.


Благодійна діяльність — це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також виплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара. Основні положення щодо здійснення благодійної діяльності на території України закріплено Законом № 5073.Законодавче регулювання благодійної діяльності на території України

Згідно із Законом № 5073 суб’єктами благодійної діяльності є благодійник та фактичний набувач благодійної допомоги.

Благодійником у розумінні п. 5 ст. 1 цього Закону є дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності.

Під бенефіціаром (фактичним набувачем благодійної допомоги) розуміють набувача благодійної допомоги (фізичну особу, неприбуткову організацію або територіальну громаду), що одержує допомогу від одного чи декількох благодійників для досягнення цілей, визначених Законом № 5073.

При цьому зазначеним Законом встановлено, що бенефіціарами благодійних організацій можуть бути також будь-які юридичні особи, які одержують допомогу для досягнення визначених цим Законом цілей.

Отже, Закон № 5073 чітко визначає того, хто надає благодійну допомогу, — благодійника та того, хто її набуває, — бенефіціара. Водночас цим Законом не обмежено коло таких суб’єктів, тобто ними можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Цілі та сфери здійснення благодійної діяльності

Цілями благодійної діяльності згідно з частиною першою ст. 3 Закону № 5073 є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Відповідно до частини другої цієї статті благодійна діяльність може здійснюватись у таких сферах: освіта; охорона здоров’я; екологія, охорона довкілля та захист тварин; запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; наука і наукові дослідження; спорт і фізична культура; права людини і громадянина та основоположні свободи; розвиток територіальних громад; розвиток міжнародної співпраці України; стимулювання економічного зростання й розвитку економіки України та її окремих регіонів і підвищення конкурентоспроможності України; сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

При цьому згідно з частиною третьою зазначеної статті благодійним організаціям заборонено надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.

Види благодійної діяльності

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або декількох її видів, визначених частиною першою ст. 5 Закону № 5073, а саме:

·         безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

·         безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

·         безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

·         безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

·         благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

·         публічний збір благодійних пожертв;

·         управління благодійними ендавментами;

·         виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

·         проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

·         Для надавачів благодійної допомоги передача такої допомоги згідно з пп. 135.4.1 п. 135.4 ст. 135 Податкового кодексу є доходом від операційної діяльності, який включає дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі винагороди комісіонера (повіреного, агента тощо).

·         Вищезазначеним пунктом встановлено, що дохід від операційної діяльності визнається у розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, у тому числі при зменшенні зобов’язань.

·         Таким чином, безоплатна передача прирівнюється до продажу (поставки товарів), тож найпростішим варіантом обліку таких операцій для благодійника буде передача коштів. Оскільки ні продаж, ні поставки не здійснюються, то й об’єкт оподаткування податком на прибуток не виникає.

Для документального оформлення операцій з надання благодійної допомоги підприємству-спонсору, зокрема, але не виключно, потрібно мати такі документи: лист-клопотання одержувача про надання благодійної допомоги з переліком конкретних товарів, у разі необхідності грошової допомоги — із зазначенням банківських реквізитів; копію рішення контролюючого органу про внесення організації-одержувача до Реєстру; оформлену накладну на відпуск товару; довіреність на одержання товарно-матеріальних цінностей від організації — одержувача благодійної допомоги тощо.

Comments